Закони и прописи

Управљање отпадом је уређено великим бројем закона и другим прописима (преко 30). Овде ће бити значајни само основни прописи који регулишу ову област и који се примењују:

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који је утврдио принципе заштите животне средине. Управљање отпадом спроводи се по прописима услова и мерама поступања са отпадом у унутрашњости система сакупљања, транспорта, третирања и одлагања отпада, укључујући и надгледање над тим активностима и бригу о постројењу за управљање отпадом након што затвара.

2. Закон о стратешкој процедури утицаја на животну средину - СЕА која користи увођење услова, начин и поступак вршења процеса утицај одређених планова и програма на животну средину, ради безбедности управљања животном средином и унапређења одрживог развоја интегрисаних основних начела заштите животне средине у поступцима припреме и усвајања планова и програма.

3. Закон о интегрисаном ширењу и контролираном животном окружењу - ИППЦ којим се уређују услови за поступак издавања интегрисаних дозвола за постројења и активности које могу имати негативне последице на здравље људи, животну средину или материјално добро, врсте пољопривреде, надгледање и друга питања од значаја за ширење и контролирано загађење животне средине.

4. Закон о комуналним делатностима којим се одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин на који се обавља, уреди организовање и обављање комуналних делатности.

5. Закон о управљању отпадом који уређује планирање и организацију управљања отпадом, пуко поступање са отпадом при сакупљању, превоз, складиштење, поновно искоришћавање, третирање и одвајање, управљање посебним токовима, надметање и друга питања.

6 Законом о јавним предузећима уређује се правним положајем јавних предузећа и другим облицима организовања (као што је друштво основано од стране јединице локалне самоуправе) које обављају делатност од општег интереса. Делатност од општег интереса, у смислу овог закона, јесте делатност управљања отпадом и комуналним делатностима.

7. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III)

Преведите сајт »