Мисија

Мисија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима Националне стратегије, домаћег законодавства и директивама Европске уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

Визија

Визија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је достизање највишег нивоа управљања неопасним отпадом у Републици Србији. Даљим радом регионалне санитарне депоније и пратећих објеката, постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха. Посебна пажња је на едукацији грађана и освешћивању потреба за уређеним системом управљања отпадом чије функционисање зависи од сваког појединца.

Циљеви

Основни циљ изграђеног система за управљање чврстим комуналним отпадом је да задовољи потребе Региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљања отпадом у интересу будућих генерација кроз:

- Трајно безбедно депоновање отпада;

- Спречавање загађења околине у близини река;

- Затварање и рекултивацију постојећих сметлишта;

- Остале циљеве предвиђене Националном стратегијом управљања отпадом.

Поделите:
Преведите сајт »