Испитивања показала – квалитет подземних вода задовољавајући

Након постављања пијезометарске мреже око регионалне депоније Пирот која има функцију  контроле квалитета подземних вода, дана 28.08.2018. године извршено је узорковање подземних вода са пет пијезометара од стране овлашћене лабораторије „Анахем“ из Београда, изјавио је Ненад Ђорђевић, стручњак за заштиту животне средине из Регионалне депоније Пирот. 

Данас је достављен Извештај о испитивању бр. 18082811 у чијем закључку се наводи следеће: „Резултати испитивања показују да су вредности у узорцима воде на подручју ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот мање од вредности прописаних Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремидијационих програма, прилог 2: ремидијационе вредности концентрације опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контиминацију подземних вода (Сл. Гласник РС, бр.88/2010)“.

На основу добијених резултата испитивања у овом тренутку се може константовати да је квалитет подземних вода на територији Регионалне депоније Пирот на задовољавајућем нивоу, односно да је изолациона подлога самог тела депоније у добром стању и да не постоји негативан утицај на подземне воде.Преведите сајт »